Thursday, 23 March 2023

หุ้นยั่งยืนฮิต! นักลงทุนกวาดเข้าพอร์ต

28 Oct 2022
13

นักข่าวแถลงการณ์ว่า ฝ่ายกลยุทธ์องค์กร ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดย “สิริกร ทรัพย์บุญเรือง และอติ}นุช เฉลิมพงศ์” ได้ออก SET Note เรื่อง “นักลงทุนบุคคลไทยใครสนใจหุ้นยั่งยืน” โดยระบุ ในตอนครึ่งแรกของปี 65 มีบริษัทลงทะเบียนไทย 155 บริษัท ที่ได้รับเลือกเฟ้นเข้ามาเป็นส่วนประกอบในดรรชนีความคงทนสากลของ DJSI (Dow Jones Sustainability Indices) MSCI-ESG หรือได้รับเลือกเฟ้นเป็นหุ้นยั่งยืน THSI (Thailand Sustainability Investment) โดยแบ่งเป็นบริษัทในกลุ่ม SET 100 และ Non-SET100 ในส่วนที่ใกล้เคียงกัน และมีการกระจายตัวในเชิงกลุ่มอุตสาหกรรมที่มากมาย ซึ่งหุ้นยั่งยืนดังกล่าวได้รับความชื่นชอบเพิ่มมากขึ้น ในตอนนี้ คล้ายคลึงตามแนวทางของตลาดการลงทุนโลก ที่นักลงทุนต่างใส่ใจในเรื่องของ ESG (Environmental-Social-Governance)มากขึ้น

นักลงทุนบุคคลไทยใครสนใจหุ้นยั่งยืน

โดยในสิ้นเดือน มิ.ย.65 ตลาดค้าหุ้นไทยมีนักลงทุนที่มีบัญชีซื้อขายหุ้นรวม 5.54 ล้านบัญชี

หรือ 2.27 ล้านคน โดยนักลงทุนบุคคลทำธุรกรรมซื้อขายหุ้นในตอน 6 เดือนแรกรวม 900,000 คน มีมูลค่าซื้อขายเฉลี่ยแล้ววันละ 35,487 ล้านบาท หรือคิดเป็น 41% ของราคาซื้อขายหุ้นทั้งตลาด ทั้งนี้ พบว่า 79% ของนักลงทุนบุคคลดังกล่าวซื้อขายหุ้นยั่งยืนอย่างน้อย 1 บริษัท และมีมูลค่าซื้อขายหุ้นยั่งยืนเฉลี่ยสูงถึงวันละ 14,245 ล้านบาท หรือคิดเป็น 40% ของราคาซื้อขายหุ้นของนักลงทุนบุคคลทั้งหมด

กวาดเข้าพอร์ต

ยิ่งกว่านั้นยังพบว่าหุ้นยั่งยืนเป็นที่นิยมของบุคคลในทุก generation

โดยมากกว่า 70% ของคนภายในแต่ละ generation ต่างซื้อขายหุ้นยั่งยืนในพอร์ต และยิ่งสูงอายุขึ้น ยิ่งมีทิศทางที่จะสนใจและกระจายมูลค่าซื้อขายให้หุ้นยั่งยืนมากขึ้นด้วย ยิ่งกว่านั้น พบว่านักลงทุนที่มีประสบการณ์เริ่มซื้อขายมาก่อนปี 64 สนใจและกระจายการซื้อขายในหุ้นยั่งยืนมากกว่านักลงทุนใหม่ที่เพิ่งเข้าตลาดมาเริ่มซื้อขายในตอน 2 ปีหลังอยู่บ้าง.